Tutkija ja filosofian tohtori Frank Martela tarkastelee uusimmassa kirjassaan ikiaikaista kysymystä – mikä on elämän tarkoitus. Tai itseasiassa Martelan mukaan tuo ikiaikainen kysymys on aika tuore – se on 1700-luvun loppupuolella alkaneen romantiikan ajan tuotoksia. 

(Voit myös kuunnella artikkelin. Kesto 9:18.)Martela tarkastelee kirjan alkupuolella elämän tarkoituksen historiaa ja toteaa, että ennen uskonto antoi elämälle selkeät raamit ja vastauksen siihen mikä on elämän tarkoitus.

1500-1700 -lukujen aikana tapahtunut tieteellinen vallankumous syrjäytti vähitellen uskonnollisuuden. Martelan mukaan nykypäivän elämän tarkoituksen pohtiminen onkin romantiikan ajan vastapallo tieteellisen näkökulman luomaan henkiseen tyhjiöön. Ja nykyään eksistentiaalinen kriisi on modernin ihmisen merkki. Martela myös kirjoittaa, että elämän merkityksellisyyden etsiminen on jossain syvällä ihmisyyden perustassa. Psykologian professori Roy Baumeisterin mukaan “meidät on ohjelmoitu etsimään merkitystä”. Ihminen haluaa sisäsyntyisesti löytää vastauksen oman elämänsä “miksi-kysymykseen”. 


Jokaisella vastaus on omanlaisensa. Kun on löytänyt oman syvällisen syyn elontiellä tallaamisen, saa siitä supervoiman, jonka avulla kestää lähes mitä tahansa. Keskitysleiriltä selvinnyt, arvostettu psykiatri Viktor Frankl huomasi, että ihminen, jolla oli yhteys omaan merkityksellisyyden tunteeseen, kykeni paremmin selviämään sietämättömistä olosuhteista. 


Decin ja Ryanin luoman itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on kolme perustavanlaatuista psykologista perustarvetta. Ne ovat autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Martela kirjoittaa: “kun nämä kolme täyttyvät, hyvinvointi ja sisäinen motivaatio kohenevat – ja elämästä tulee merkityksellisemmän tuntuista.” 


Martelan mukaan elämällä ei ole yhtä oikeaa tarkoitusta ja sen miettimisen sijaan ihmisen kannattaisi pohtia elämänsä merkityksellisyyttä. Decin ja Ryanin itsemääräämisteorian vanavedessä Martela tarjoilee lukijalle neljä polkua merkityksellisempään elämään. 


1. Panosta ihmissuhteisiin


Itsemääräämisteorian mukaan yhteenkuuluvuus on yksi ihmisen perustavanlaatuinen psykologinen tarve. Ihminen on sosiaalinen eläin. Martelan mukaan tuo sosiaalinen eläin tajuaa oman elämänsä arvon, kun näkee sen merkityksen muille ihmisille. Ja etenkin läheisissä ihmissuhteissa jo pelkkä läsnäolomme on ainutlaatuista ja merkityksellistä. Yhteisöllisyys ja vahvojen sosiaalisten suhteiden muodostaminen kumpuaa syvältä ihmisyyden ytimestä. Läheiset ihmissuhteet lisäävät merkityksellisyyden tuntua. Ja niiden poissaolo, sosiaalisten piirien ulkopuolelle jääminen, aiheuttaa merkityksettömyyden tunnetta.


“Paras ja helpoin tapa lisätä omaa hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunnetta on usein näkökulman vaihtaminen: keskity vähemmän itseesi ja enemmän yhteyteen toisten kanssa.”


2. Auta muita niin autat itseäsi


Ihminen ei ole merkityksellinen pelkästään läheisilleen, vaan myös niille tuntemattomille ihmisille, joiden elämään hän pystyy vaikuttamaan myönteisesti. Muun muassa Luther King Jr, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela ja Äiti Teresa ovat vaikuttaneet oman elämänsä kautta kokonaiseen sukupolveen. 


Toisten auttaminen aiheuttaa merkityksellisyyden tunteen kasvamista. Mutta sillä on muitakin hyötyjä. Erään tutkimuksen mukaan, joka tehtiin University of British Columbiassa, kävi ilmi, että toisten auttaminen alensi verenpainetta (sivu 116). Toisten auttaminen tosiaan auttaa myös sinua itseäsi ja sillä on jopa fyysisiä terveysvaikutuksia. Joidenkin tutkimusten mukaan sillä on vaikutus myös pitkään elinikään (sivu 117). 


Martela ehdottaa muiden auttamisen kanavaksi työtä, vapaaehtoistyötä, lahjoituksia, ystävien tai sukulaisten auttamista, asukasaktivismia tai vaikkapa tärkeäksi kokemasi poliittisen kampanjan tukemista. 


Luvun lopussa Martela kuitenkin muistuttaa, että on tärkeää huomioida myös omat tarpeensa. Ihmisen tulisi huolehtia sekä itsestään että toisista. Kumpikaan ääripää, ainoastaan omaan napaan tuijottaminen tai toisista huolehtiminen, ei ole hyväksi. Tasapaino ja merkityksellisyys löytyy jostain niiden väliltä. 


Frank Martelan kirja Elämän tarkoitus


3. Tule ihmiseksi, joka olet


“Ihmisenä olemisen suuruus on siinä, että meillä on vapaus tehdä asioita, joihin sisimpämme kehottaa.” 


Merkityksellisyyden tunteen kannalta tärkeää on itsemääräämisteorian autonomia sekä ihmisenä olemisen autenttisuus –  kyky ja vapaus olla oma itsensä. Siihen liittyy kokemus oman elämän hallinnasta ja kyvystä tehdä itsensä mukaisia valintoja. Se on merkityksellisyyden tunteen yksi edellytys. 


Martela kirjoittaa, että “merkityksellisyys on yhteyttä”. Kahdella ensimmäisellä poluilla se oli yhteyttä toisiin ihmisiin ja tällä Martelan kolmannella polulla se on yhteyttä itseensä.


Jos tämän artikkelin kirjoittaneen elämää ohjaavana mottona on ollut “Follow your heart and do what you love” – “Seuraa sydäntäsi ja tee sitä, mitä rakastat”, niin samankaltaista näkökulmaa edustaa myös Martela, sillä hänen mukaansa “tärkeä merkityksellisyyden lähde kätkeytyy siihen, että voi elää itse valitsemallaan tavalla ja tehdä itse valitsemiaan asioita”. 


4. Ota kaikki kykysi käyttöön


Itsemääräämisteorian mukaan kyvykkyyden kokeminen on ihmisen perustarve. Oppiminen ja henkilökohtainen kasvu tuottavat ihmiselle tyydytystä. Samoin tuottaa johonkin mieluisaan asiaa paneutuminen. Parhaimmillaan se on flown kokemista, joka on psykologi Mihaly Csikszentmihalyin lanseria termi. Flow kuvaa syvää uppoutumisen ja keskittymisen tunnetta, jossa ihminen usein menettää ajantajun ja selkeän tietoisuuden ympäristöstä ja suorittaa käsillä olevaa tehtävää vaivattomasti. Csikszentmihalyin mukaan flow on ihmisen sisäinen optimaalinen tila. 


Mielenkiintoista on se, että Martela mainitsee tutkimuksesta jossa elämän vastoinkäymiset ovat olleet ihmisille merkityksellisyyden lähde (sivu 136). Elämän haasteista selviäminen ja niiden kääntäminen voimavaraksi onkin melkoista taituruutta, joka liittyy myös henkisen älykkyyden taitoihin. 


Itsensä toteuttaminen on Martelan mukaan kahden perustarpeen tyydyttämistä. Ne ovat autonomia ja kyvykkyys. Kun ihminen saa tehdä vapaasti asioita, joihin hänellä on kyvykkyyttä, hän toteuttaa itseään. “Kun kiinnostus ja taituruus kohtaavat, syntyy itsensä toteuttamisen tarve.”


Martelan mukaan kokonaisvaltainen polku merkitykselliseen elämään syntyy yhteydestä itseen ja yhteydestä toisiin ihmisiin. Tässä ollaankin sitten henkisen älykkyyden ytimessä, sillä se perustuu kolmeen ydinyhteyteen: yhteys itseen, yhteys toisiin ja yhteys elämään (jossa piilee se elämän merkityksellisyyden tunne). 


Lue lisää henkisestä älykkyydestä:


>> Mikä henkinen älykkyys on?


>> Henkisen älykkyyden määritelmiä

Kavelija_mirja_karna

Artikkelin kirjoittaja Mirja Kärnä on Suomesta Espanjaan kävellyt henkisen älykkyyden asiantuntija.

Voit tilata minulta luennon tai kirjallisen tuotoksen: 
mirja.karna@gmail.com


Frank Martelan kuva: Marek Sabogal

Elämän tarkoitus -kirja on saatu arvostelukappaleena Gummerrus Kustannukselta.


Lue myös: Viisi salaisuutta siitä, miten uskallat elää luovasti


Facebook Comments