Esittelen tässä artikkelissa henkistä älykkyyttä selittävän Cindy Wigglesworthin nelikenttämallin toisen osa-alueen, joka on universaali tietoisuus. Mallissa esitellään sitä, mitä ominaisuuksia henkisesti älykkäällä ihmisellä on.Aikaisemmat Wigglesworthin mallia käsittelevät artikkelit:

Johdanto Wigglesworthin malliin henkisesti älykkään ihmisen ominaisuuksista


Osa 1: Itsetuntemus


Osa 2. Universaali tietoisuus


6. Tietoisuus yhteydestä 


Tämän taidon perustasolla oleva ihminen arvostaa ihmiselämää ja kokee empatiaa muita ihmisiä kohtaan. Kun tämä kyky kehittyy vielä korkeammille tasoille ihmisen arvostus ja empatia alkaa laajenemaan koskemaan kaikkia elollisia. Silloin ihminen tekee luonnostaan kestäviä ja ympäristöä huomioivia valintoja. Korkeimmalla tasolla ihminen ymmärtää, että universumi on toisiinsa yhteydessä oleva älykäs systeemi. 7. Tietoisuus muiden maailmankatsomuksista


Kun ihminen on ymmärtänyt ensin oman maailmankatsomuksensa eli oman “linssin” vaikutuksen, hän pystyy myös tarkastelemaan ja arvostamaan muiden “linssejä” tai maailmankatsomuksia.


Ensimmäisellä tasolla oleva ihminen on kykenevä kuuntelemaan muita, joilla on erilainen maailmankatsomus. Korkeimmalla tämän taidon tasolla olevan ihmisen lähellä muut ihmiset kokevat, että he tulevat aidosti ymmärretyksi, oli heidän näkemyksensä kuinka erilainen tahansa. Sellainen ihminen pystyy suhtautumaan myötätuntoisesti kenen tahansa maailmankatsomukseen, myös murhaajien ja terroristien. Hän ymmärtää syvällisellä tasolla, että hänessä itsessäänkin on samanlaista potentiaalia tehdä hirmutekoja, mikäli hän olisi elämässään kulkenut samanlaisen polun samalla mielellä varustettuna. 8. Laaja aikaperspektiivi


Kyky ajatella laajasti on tärkeä henkisen älyn kyky. Tämän kyvyn omaava ihminen näkee asiat suuremmassa mittakaavassa. Hän ymmärtää, että oma henkilökohtainen sekä sitä laajempi, kansakunnan tai ihmiskunnan globaali mieli ovat muotoutuneet historian eri vaiheiden kautta. Hän myös ymmärtää, että hän itse voi osaltaan vaikuttaa sekä omaan henkilökohtaiseen että laajemman joukon tulevaisuuteen. Ihminen näkee molemmissa evolutionaarisen kehityskaaren.


Laaja aikaperspektiivi auttaa ihmistä olemaan nöyrempi ja ottamaan itsensä hieman kevyemmin. Paradoksaalisesti ihminen ymmärtää, että joka hetkiset valinnat ovat samaan aikaan henkilökohtaisessa mittakaavassa erittäin tärkeitä, mutta suuressa universumin mittakaavassa lähes mitättömiä. 


9. Tietoisuus inhimillisen näkökulman rajoittuneisuudesta 


Tämä taito on ymmärrystä siitä, että elämässä on enemmän kuin mitä voimme viiden aistin kautta havainnoida sekä intuition käyttämistä tietämisen osana. Tämä taito edellyttää kompleksista ajattelua. Kyvyn myötä ihmisellä on entistä suurempi ymmärrys siitä, että ihmisen tapa nähdä asioita on luontaisesti puutteellinen ja siitä, että meidän oma näkemyksemme muokkaa “todellisuuttamme”. Tämän taidon korkeimmalla tasolla oleva ihminen käyttää intuitiota tietolähteenään ja yhdistää intuitiiviset aistit fyysisien aistien kanssa. 

henkisyys_alykkyys_henkinen_aly_mirja_karna10. Tietoisuus henkisistä laeista 


Henkiset lait tai universaalit periaatteet joko selittävät oikean tavan elää tai tarjoavat ohjeita siihen, miten ihminen voi saavuttaa onnellisuutta ja sisäistä rauhaa. Henkiset periaatteet ovat yleensä ulkoiseen maailmaan keskittyneitä ja toimintakeskeisiä. Niihin liittyvät mm. rukouksen parantava voima, jumalallinen oikeudenmukaisuus tai karma, tietoisuus synkronismista ja eläminen läsnäolevasti nyt-hetkessä. Wigglesworthin malli ei määrittele sitä, millaisiin periaatteisiin ihmisen pitää uskoa, vaan se kysyy mihin ihminen uskoo ja kannustaa häntä olemaan enemmän tietoinen ja tarkoituksellinen omien uskomusten kanssa. Kokonaisuudessan tämä kyky tarkoittaa asioiden syvällistä tutkimista ja tietoisuutta siitä, miten asiat pohjimmiltaan toimivat. 11. Kokemus yliaistillisesta yhteydestä 


Tämä taito tarkoittaa ihmisen kykyä kokea yliaistillista yhteyttä. Yliaistillinen yhteys on henkilökohtainen, joillekin uskonnollinen, kokemus, jolla on juurensa mystisessä tietoisuudentilassa. Sitä voidaan kutsua “yhteyden kokemisena kaiken olevaisen kanssa” tai “ykseyden kokemista luonnossa”. Buddhalaisuudessa se ilmaistaan “tyhjyyden kokemisena”, kristityt käyttävät siitä nimitystä “pyhän hengen kosketus” tai “kristustietoisuus” ja taolaisuudessa siitä käytetään termiä “kaikkeen levinnyt Tao”.


Kun kykyä lähdetään mittaamaan keskitytään siihen miten yliaistilliset kokemukset lisääntyvät asteittain ja kuinka usein niitä on. Alimmalla tasolla kokemusta voitaisiin kuvailla flown tai inspiraation tunteeksi tai huippukokemukseksi vaikka yllättävästä puhtaasta ilosta. Korkeammalla tasolla aikaisemmin harvoin esiintyneet kokemukset tulevat säännöllisiksi ja lopulta ihminen on kykenevä siirtymään yliaistilliseen tilaan oman tahdonvoimansa avulla. Silloin ihminen voi integroida yliaistillisen yhteyden viisauden hänen elämään ja valintoihin. 


Jatka seuraavaan osioon >>


Lue seuraavaksi >>> Osa 3. Korkeamman minän sekä egon hallinta

Kavelija_mirja_karna

Artikkelin kirjoittaja Mirja Kärnä on Suomesta Espanjaan kävellyt henkisen älykkyyden asiantuntija.

Voit tilata minulta luennon tai kirjallisen tuotoksen: mirja.karna@gmail.com
Lähde:
Tämä artikkeli perustuu Cindy Wigglesworthin kirjaan “SQ21: The Twenty-One Skills of Spiritual Intelligence” (2012)


Kuvat: PixabayFacebook Comments