Henkinen älykkyys on niin moniselitteinen käsite, ettei sillä ole vielä vakiintunutta teoriaa, toisin kuin esimerkiksi tunneälyllä. Henkisen älykkyyden jäsentämiseksi onkin luotu useita ilmiötä selittäviä malleja.


Ensimmäisen mallin tieteellisessä kontekstissa on luonut psykologian professori Robert Emmons (2000). Sen lisäksi ilmiötä ovat selittäneet tietokirjailijat, mm. henkisen älykkyyden pioneeri Danah Zohar sekä amerikkalaisen Deep Change yrityksen perustaja Cindy Wigglesworth. 


Henkiseen älyn perusta on ihmisen itsetuntemuksessa, joka on osa tunneälyä.

Dorothy A. Sisk (2002) määrittelee henkisen älyn syväksi itsetuntemukseksi, jossa ihminen on tietoinen itsensä eri ulottuvuuksista, jotka ovat mieli, keho ja henki. Wigglesworthin mukaan henkinen älykkyys on tilanteesta riippumatonta taitoa toimia viisaasti ja myötätuntoisesti, samalla säilyttäen sekä ulkoisen että sisäisen rauhallisuuden.


Wigglesworth on luonut henkisen älykkyyden nelikenttämallin, joka on julkaistu hänen tietokirjassa SQ21: The Twenty-One Skills of Spiritual Intelligence. Henkisesti älykkään ihmisen taitoja selittävä malli perustuu Daniel Golemanin tunneälyn malliin ja se jakaantuu neljään eri osa-alueeseen.


Wigglesworthin mukaan henkisesti älykäs ihminen omaa seuraavia taitoja

(Pääset aina kyseistä osa-aluetta tarkemmin käsittelevään artikkeliin klikkaamalla otsikkoa.)


Osa 1. Itsetuntemus << klikkaa

1. Tietoisuus omasta maailmankatsomuksesta
2. Tietoisuus elämän tarkoituksesta
3. Tietoisuus arvohierarkiasta
4. Mielen kompleksisuuden hyväksyminen
5. Tietoisuus egosta ja korkeammasta minästä


Osa 2. Laajempi universaali tietoisuus << klikkaa

6. Tietoisuus yhteydestä kaikkeen elämään
7. Tietoisuus muiden maailmankatsomuksista
8. Laaja aikaperspektiivi
9. Tietoisuus inhimillisen näkökulman rajoittuneisuudesta 
10. Tietoisuus henkisistä laeista 
11. Kokemus yliaistillisesta yhteydestä Osa 3. Korkeamman minän ja egon hallinta << klikkaa

12. Sitoutuminen henkiseen kasvuun
13. Pitää korkeamman minän ohjaksissa
14. Elää elämäntarkoituksen ja arvojen mukaisesti
15. Pitää yllä luottamusta
16. Hakee ohjausta korkeammalta minältä

Osa 4. Sosiaalinen ja henkinen läsnäolo << klikkaa

17. On viisas ja vaikuttava henkinen opettaja tai mentori
18. On viisas ja vaikuttava muutoksen alkuunpanija
19. Tekee myötätuntoisia ja viisaita päätöksiä
20. Omaa rauhoittavaa ja parantavaa läsnäoloa
21. On linjassaan elämän aaltoilun kanssaLisätietoa mallin tekijästä


Cindy Wigglesworth on perustanut Deep Change yrityksen, joka auttaa ihmisiä ja yrityksiä löytämään syvän yhteyden itseensä. Ennen tätä hän on työskennellyt kaksikymmentä vuotta kansainvälisen yhtiön henkilöstöhallinnossa. Varsinaista tutkijan taustaa Wigglesworthilla ei ole, mutta hänen kirjassaan näkyy tutkimuksellinen ote, joka ilmenee muun muassa siten, että työvaiheet mallin luomiseen on tarkasti dokumentoitu ja siinä viitataan tutkimuksiin.


Koulutukseltaan Wigglesworth on valtiotieteiden maisteri. Hänen näkemyksensä henkiseen älyyn perustuu sekä henkilökohtaiseen kokemukseen henkisestä kasvusta, ilmiön syvälliseen käsittelyyn että näiden perusteella järjestelmällisesti kehitettyyn henkisen älyn malliin. 


Wigglesworth on yksi muutamista tahoista, joka on luonut myös henkistä älykkyyttä määrittävän testin. Henkilökohtaista henkistä älykkyyttä määrittävän englanninkielinen mittari on nimeltä SQ21 – The Spiritual Intelligence 21 Skills Inventory. Tämän vuoksi mallia selittävissä artikkeleissa puhutaan kyseisen taidon eri tasoista.


Jatka lukemista
Wigglesworthin malli osa 1. >>> Itsetuntemus
Artikkelin kirjoittaja Mirja Kärnä on Suomesta Espanjaan kävellyt henkisen älykkyyden asiantuntija.

Voit tilata minulta luennon tai kirjallisen tuotoksen: mirja.karna@gmail.com

Jos artikkeli inspiroi Sinua, jaa se somessa ystävillesi!Lähteet:

Emmons, Robert, A. (2000) Is Spirituality an Intelligence? Motivation, Cognition, and the Psychology Of Ultimate Concern. The International Journal for the psychology of the Religion. 10:1, 3-26.


Sisk, D. (2002). Spiritual Intelligence: The Tenth Intelligence that Integrates all other Intelligences. Gifted Education International, 16(3), pp. 208-213. 


Wigglesworth Cindy (2012). SQ21: The Twenty-One Skills of Spiritual Intelligence. SelectBooks, Inc. New York.


Kuvat: Pixabay


Facebook Comments