Professori Danah Zohar on henkisen älykkyyden pioneereja ja hän on kirjoittanut henkisestä älykkyydestä useita kirjoja. Zoharin ajattelu ja näkökulmat pohjautuvat usein kvanttifysiikkaan, josta hän ammentaa tuoreita näkökulmia sekä ihmisen henkilökohtaiselle että yrityksen organisaatiotasolle.


Henkisesti älykkään ihmisen 12 ominaisuutta Danah Zoharin mukaan


Tässä artikkelissa käyn läpi Danah Zoharin Spiritual Capital -kirjassa esittelemän kahdentoista kohdan listan henkisestä älykkään ihmisen ominaisuuksista.


1. Itsetuntemus

Itsetuntemus on pohja ihmisen sisäiselle kompassille, jonka kautta ihminen on kosketuksissa sisällään olevaan vastuullisuuteen eli omatuntoon. Itsetuntemuksessa syvyyttä löytänyt ihminen on tietoinen siitä mihin hän uskoo, mitkä ovat hänen arvonsa ja mikä motivoi häntä syvällä tasolla. Hän myös tiedostaa elämän syvemmän tarkoituksensa.


2. Spontaanisuus

Spontaanisuus sanan latinankieliset juuret ovat samat kuin sanoilla vastaus (response) ja vastuullisuus (responsibility). Zoharin mukaan syvällinen spontaanisuus ei ole impulsiivisuutta tai pelkästään hetkessä reagoimista, vaan se on vilpitöntä vastaamista läsnäolevaan hetkeen ja vastuunottamista siitä. Spontaanisuus on lapsenkaltainen vilpitön reagoiminen, ilman menneisyyden painolastia. Silloin ihminen on autenttisesti läsnä nykyhetkessä ja ottaa vastaan kaiken sen mitä se sillä hetkellä sisältää. 


3. Arvot ja visio ohjaavat elämää

Visio pohjautuu ihmisen arvoihin. Zohar vertaa arvoja kvanttienergiaan, joka saa asiat tapahtumaan. Kun ihmistä ohjaavat arvot ja visio, hän on idealistinen, epäitsekäs ja asialleen omistautunut. Tällaisen ihmisen toiminta kumpuaa periaatteista ja syvistä uskomuksista ja hän elää elämäänsä niiden mukaisesti.


4. Holistisuus

Holistista systeemiä ei voida purkaa erillisiin osiin menettämättä jotakin perustavanlaatuista, sillä se on rakentunut kokonaisuudeksi osiensa myötä ja niiden vuorovaikutuksessa. Henkisessä älykkyydessä holismi tarkoittaa sitä, että ihminen näkee laajempia kuvioita ja niiden suhteita toisiinsa. Syvimmässä henkisessä merkityksessä holistisuus tarkoittaa äärettömyyden näkemistä rajallisessa muodossa. Holistiset ihmiset luottavat usein intuitioon, ovat reflektiivisiä ja avarakatseisia.


5. Myötätunto

Myötätunnon latinankieliset juuret tarkoittavat kirjaimellisesti kanssatuntemista (feeling with). Myötätunto ei tarkoita sitä, että ihminen tietää toisen ihmisen tuntemat tunteet, vaan se tarkoittaa että hän todellakin tuntee toisen tunteet itsessään. Myötätunto on syvää empaattisuutta ja myötäelämistä. Jotta ihminen voi olla aidosti myötätuntoinen, hänen tulee olla riittävän rohkea olla haavoittuva ja hyväksyä ne osat itsessään. 


6. Erilaisuuden arvostaminen

Tämä Zoharin malli perustuu kompleksiiviseen adaptiiviseen järjestelmään (kuten esim. ihminen, elämä tai organisaatio) ja sellainen kukoistaa erilaisuuden rikkaudesta. Aito erilaisuuden arvostaminen tarkoittaa, että ihminen rakastaa tai vähintäänkin arvostaa korkealle toisia ihmisiä ja heidän eriäviä mielipiteitään, eikä väheksy heidän erilaisuuttaan. Ihminen näkee erilaisuudessa mahdollisuuksia. Samaan aikaan ihminen kunnioittaa sekä omaa näkökulmaansa että toisen näkökulmaa ja pitää niitä molempia arvokkaina.


7. Itsenäisyys

Itsenäisyys (tai kenttäriippumattomuus, joka on suora suomennos Zoharin kirjassa käyttämästä termistä) on kykyä seisoa oman vakaumuksen takana, vaikka se olisi vastoin muiden näkemyksiä. Se tarkoittaa myös kyvykkyyttä irrottautua myös omista pinttyneistä mielen liikkeistä. Syvästi itsenäinen ihminen on vapaa omista mielihaluistaan, vihastaan, katkeruudestaan, kateudestaan, tarpeesta saada kehuja tai oikeutusta sekä suosion tuomasta mielihyvästä. Nuo mielen ominaisuudet eivät edistä ihmisen mentaalista vapautta, vaan kahlitsevat. Jotta ihminen voi olla itsenäinen, hänellä täytyy olla kyky jatkaa omalla tiellään yksinäisyyden tunteista huolimatta.


8. Taipumus kysyä syvällisiä miksi -kysymyksiä

Tämä taito on perustana kriittiselle ajattelulle ja tieteen tekemiselle, sillä se on jatkuvan tutkimuksen hengen mukaista. Taipumus kysyä miksi-kysymyksiä kumpuaa ymmärtämisen tarpeesta. Siihen liittyy taipumus kieltäytyä ottamasta mitään itsestäänselvyytenä. Tämän ominaisuuden kehittäminen edellyttää rohkeutta kysyä, avoimuutta  ja sitä, että haluaa tarkastella asioita pintaa syvemmältä. 


9. Kyky vaihtaa näkökulmaa

Tämän transformatiivisen ominaisuuden ydin on kyky käydä läpi uudelleen menneisyys eri perspektiivistä ja kuvitella uusi tulevaisuus. Näkökulman vaihdos voi olla tilaa koskeva, jolloin perspektiivi laajenee maantieteellisesti tai se voi olla aikaa koskeva, jolloin asiaa tarkastellaan laajemmassa aikamittakaavassa. Ihmiset, jotka kykenevät vaihtamaan hallitusti näkökulmaa ovat visionäärejä, jotka pystyvät kuvittelemaan tulevaisuuden, jota ei vielä ole olemassa. Kun ihmisellä on näkökulman vaihtamisen kyky, hän pystyy ongelmatilanteessa ottamaan etäisyyttä ja näkemään siitä avaramman kokonaiskuvan. 


10. Kyky muuntaa vastoinkäymiset voimaksi

Tämän ominaisuuden ilmentäminen vaatii rohkeutta katsoa silmiin omia heikkouksiaan, puutteitaan ja menneitä virheitä sekä kykyä kasvaa niiden yli oppimalla niistä. Tämän kyvyn omaava ihminen näkee vastoinkäymiset mahdollisuuksina. Hän on myös sinnikäs. 


11. Nöyryys

Nöyryys on tervettä itsekriittisyyttä. Se vapauttaa meidät erillisyydestä sekä egon ja itsetärkeyden päähänpinttymistä. Nöyrä ihminen on tietoinen siitä miten paljon omat saavutukset ovat riippuvaisia toisten ihmisten välittömästä tai välillisestä avusta tai siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nöyryys kumpuaa usein oivalluksesta, että tietää olevansa vain yksi näyttelijä suuremmassa näytelmässä, jolloin ihmisellä on syvällinen vaisto omasta todellisesta paikasta maailmassa. Henkisellä tasolla nöyryys avaa meille oivalluksen siitä, että meidän tärkeytemme juontaa juurensa jostakin syvemmästä kuin egon saavutuksista.12. Vaisto kutsumuksesta

Vaisto kutsumuksesta on aktiivista vision täytäntöönpanoa. Sanan latinankielinen pohja on “ottaa vastaan pyhiä määräyksiä, olla kutsuttuna Jumalan toimesta”. Vaisto kutsumuksesta on syvällisen henkilökohtaisen tarkoituksen oivaltamista ja asettamista täytäntöön. Se on syvällisempää kuin kunnianhimo tai päämäärän tavoittelu. Se usein muodostuu selkeäksi, kun ihminen seuraa inspiraatiotaan. Ihmiset, jotka kokevat kutsumusta ovat usein huomaavaisia ja pitävät jalat maan pinnalla. He säteilevät usein sellaista elinvoimaa, joka inspiroi muita. 


Lue lisää:


>> Henkisen älykkyyden perusta – Kävelijä Mirja Kärnän malli


>> Henkisesti älykkään ihmisen 21 taitoa- Wigglesworth


>> Henkisen älykkyyden määritelmiä


Lisätietoa Danah Zoharista


Tässä artikkelissa esitellyn Zoharin henkisen älykkyyden ominaisuuksien lista pohjautuu kompleksiseen adaptiiviseen järjestelmään, joka on monista eri osista koostuva kompleksinen kokonaisuuskudelma, jossa eri osien suhteet ja vaikutukset eivät ole selkeästi hahmotettavissa. Se sisältää kompleksiivisuuden lisäksi kyvyn oppia ja tunnistaa hahmoja ja kokonaisuuksia. Esimerkkejä kompleksesta adaptiivisesta järjestelmästä ovat ihminen, elämä, evoluutio tai organisaatio.


Zohar listaa kirjassaan kymmenen ominaisuutta kompleksisesta adaptiivisesta järjestelmästä ja muuntaa ne henkisen älykkyyden ominaisuuksiksi. Kaksi viimeistä Zoharin listan ominaisuutta perustuvat kautta historian henkisestä kirjallisuudesta tunnistettuihin ominaisuuksiin. 


Artikkelin kirjoittaja Mirja Kärnä on Suomesta Espanjaan kävellyt henkisen älykkyyden asiantuntija.

Voit tilata minulta verkkokurssin, luennon tai kirjallisen tuotoksen: 
mirja.karna@gmail.com

Lähteet:

Tämän artikkelin tiedot ovat vapaasti suomennettu Danah Zoharin kirjasta Spiritual Capital.

Zohar, D. and Marshall, Ian. (2004) Spiritual Capital: Wealth We Can Live By. Bloomsbury. Clays Ltd, St Ives plc.

Danah Zoharin kotisivut. http://danahzohar.com/www2/?p=58 Viitattu 18.2.2020.

Artikkeli sisältää affiliate-linkkejä.Facebook Comments